eskola600-klik

ve školách se sídlem na území SMO pro rok školní rok 2019/2020

Registrační číslo projektu: 2238/2019/ŠaS


Aktivity projektu:

  • Vyučující budou nad rámec vyučovacích hodin poskytovat svým žákům konzultace vždy k probíranému tematickému celku.
  • Ke zvýšení atraktivity výuky bude u vybraných tematických celků využívána interaktivní tabule.
  • Vybavení kmenových učeben výpočetní a prezentační technikou, která umožní cizí jazyk efektivně vyučovat.

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

  • Zvyšování jazykové gramotnosti v rámci odborných ekonomických předmětů posilující odborně-jazykové kompetence žáků prostřednictvím přípravy na získání jazykových certifikátů.
  • Posilování prostupnosti přechodu žáků ze střední školy na vysokou školu, kde mohou jazyk dále rozvíjet a prohlubovat, případně si volit na VŠ jazykové mutace předmětů.
  • Lepší jazyková vybavenost absolventů školy ve vazbě na jejich budoucí uplatnění v praxi v zahraničních firmách a to nejen v rámci zemí EU.
Pin It