eskola600-klik

 

1. Pracovníci poskytující poradenské služby v oblasti kariérového poradenství:
a) poradenští pracovníci:


Mgr. Kateřina Langrová – výchovná poradkyně pro třídy oborů EL a VS  a garant
kariérového poradenství OA
Konzultační hodiny: pondělí: 9:55 – 11:30
Místo: kabinet E 101
jiný termín dle dohody
tel: 599 524 201, 737 573 877
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Eva Mikulíková – výchovná poradkyně pro třídy oboru OA 

Konzultační hodiny: pondělí: 9:55 – 11:30
Místo: kabinet C 204
jiný termín dle dohody
tel: 599 524 242, 608 921 016
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

b) pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách:
třídní učitelé, učitel – metodik pro přípravu školních vzdělávacích programů, učitelé předmětů práva (v rámci předmětu - úvod do světa práce), učitelé dalších předmětů, zejména ekonomických předmětů, českého jazyka, cizích jazyků, společenské kultury, psychologie atd.

Náplň práce těchto pracovníků:
Výchovný poradce: poskytuje poradenské služby pro žáky, jejich rodiče a pedagogy v oblasti kariérového poradenství (např. : aktuální informace týkající se dalšího vzdělávání po ukončení studia na OA nebo uplatňování na trhu práce, …), spolupracuje s třídními učiteli, distribuuje žákům materiály, které pro ně škola obdrží, vede nástěnky VP, organizuje různé školní aktivity v rámci kariérového poradenství, …; náplň jeho práce vychází z Vyhlášky o poradenských službách č. 72/2005 Sb. a z Plánu práce VP.

Třídní učitel:
 spolupracuje s výchovným poradcem při poskytování poradenských služeb
týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků třídy, při předávání informací a distribuci různých informačních materiálů apod.,
 zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy.,
 získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.

Učitel – metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu: koordinuje přípravu školních vzdělávacích programů

Učitelé práva (v rámci předmětu – úvod do světa práce): poskytují žákům
zejména základní orientaci v otázkách pracovního práva a soukromého podnikání, seznamují žáky s trendy trhu práce a pomáhají jim získat představu o realitě pracovní pozice absolventa po nástupu do zaměstnání a zorientovat se ve světě práce

Další učitelé v možnostech svého předmětu:
 vedou žáky, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, motivují je k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře,
 učí žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech a nabídce vzdělávání, orientovat se v nich,
 učí studenty písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními
zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.


2. Informovanost o porad. službách, aktuálních informacích, … :
nástěnky VP – pavilon B, přízemí (jména a funkce poraden. pracovníků,
konzultační hodiny, kabinety, kontaktní adresy a telefonní čísla odborných
pracovišť, aktuální informace, …); pavilon A – 1. patro,
webové stránky školy – student/kariérové poradenství – základ. Informace
z oblasti kariér. poradenství, uplatnění absolventů OA apod.,
mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (heslo na nástěnce ve škole) –
aktuální informace z oblasti kariérového poradenství,
informace ve vnitřním počítačovém systému školy přístupnému jen
pedagogům (T) nebo určenému pro žáky (S),
sborovna – nástěnka, sešit pokynů pro pedagogy.

3. Způsob spolupráce a komunikace porad. pracovníků se sborem a vedením školy
Poradenští pracovníci vzájemně úzce spolupracují při plnění konkrétních úkolů daných pro školní rok, vzájemně se informují, koordinují svou činnost. Podle potřeby a aktuálních problémů se scházejí s vedením, třídními učiteli, učiteli určitých předmětů nebo jinými pedagogy v oblasti preventivní, výchovné, poradenské.

Pro způsob komunikace s vedením školy nebo pedagogickým sborem využívají
podle potřeby osobních pohovorů, pedagogických porad, předmětových komisí,
schůzek třídních učitelů, schůzek vyučujících určitých konkrétních žáků apod., nebo písemnou komunikaci formou individuálních písemných pokynů, e-mailů, pokynů na nástěnce ve sborovně nebo pokynů v sešitě k tomu určenému.

Zpracovala: Mgr. Kateřian Langrová
Datum: 28. 8. 2020

 

Pin It