eskola600-klik

 

1. Obecné informace
2. Elektronická přihláška
3. Papírová přihláška

1. Obecné informace

Pokud chcete studovat na VŠ nebo VOŠ, musíte se na ni nejprve přihlásit. Zde je několik rad pro vyplnění přihlášky:

Údaje o naší škole, které potřebujete k vyplnění, najdete na svém vysvědčení. Každý obor má jiné údaje.

IZO: 000602086
KKOV pro 4. ročník 2018/2019:

obor Obchodní akademie (denní i dálkové studium): KKOV 63-41-M/02

obor Ekonomické lyceum: KKOV 78-42-M/02

obor Veřejnosprávní činnost: KKOV 68-43-M/01

Nejdříve si zjistěte přesné pokyny a informace na webových stránkách jednotlivých škol a fakult (termín odevzdání, formu přihlášky, jazyky, ze kterých můžete skládat přijímací zkoušky nebo budete moci dále studovat, výši poplatku za přijímací řízení a způsob zaplacení, adresu, na kterou máte přihlášku poslat, …). Nespoléhejte na Učitelské noviny nebo brožury. Vždy platí informace na stránkách jednotlivých škol. Každá škola nebo fakulta mají různé požadavky. Nespoléhejte na informace od svých spolužáků.

Nenechávejte vyplňování přihlášek na poslední chvíli. Termín pro podání přihlášky je letos na většině fakult 28. únor 2019, na některých je to 31. 3. 2019. Umělecké školy většinou chtějí přihlášku do konce listopadu, soukromé školy často až do konce září. Některým fakultám stačí, pokud bude přihláška odeslána elektronicky do 24:00 hod dne stanoveného jako termín pro odeslání. Mnohé však vyžadují, aby v tento den byla odeslána na poště i tištěná část elektronické přihlášky společně s dokladem o zaplacení manipulačního poplatku. Pozdější termín pak nemusí být akceptován. Můžete pak ještě využít druhého kola, pokud ho fakulta nebo škola vyhlásí. Některé fakulty nebo většina VOŠ však mají termín pro odevzdání přihlášek později, někdy až do června. Někdy potřebujete také potvrzení školy o prospěchu, kdy váš třídní učitel potřebuje čas pro kontrolu vašich údajů. Měli byste mu přihlášky odevzdat nejpozději do 22. 2. 2019.

Počet přihlášek na osobu není omezen. Na některé fakulty však lze podat jen jednu přihlášku, na jiné si můžete podat přihlášky na více oborů. Musíte pak ale přihlášku na každý obor vyplnit zvlášť a zaplatit za každý obor manipulační poplatek na přijímací řízení. Pečlivě zvažte svoje možnosti a svoje zájmy. Berte v úvahu svoje výsledky u NSZ SCIO a nevyhazujte zbytečně finance za manipulační poplatky. Nezapomeňte, že pokud škola vyžaduje NSZ SCIO, musíte se na ně přihlásit zvlášť. Pokud škola vyžaduje doručení ověřené kopie certifikátu nebo jeho originálu s vašimi výsledky, musíte si o něj zažádat u agentury SCIO (www.scio.cz) a pak ho doručit na danou fakultu (osobně nebo poštou doporučeně).

Přihláška je buď papírová (tiskopis SEVT – jiná pro VŠ a VOŠ -  nebo tiskopis konkrétní školy) nebo elektronická (formulář přihlášky najdete na webových stránkách škol). Na většině fakult požadují jen elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je výhodnější – je obvykle spojena s nižším poplatkem za přijímací řízení a navíc máte zpětnou vazbu, že přihláška byla přijata včetně poplatku za přijímací řízení.

Je třeba uvést správný název programu nebo oboru, který chcete studovat (přesný název zjistíte na webových stránkách škol, někdy škola nabídne dodatečně obory, které nebyly publikovány v Učitelských novinách). Zjistěte si, zda můžete na přihlášku uvést více oborů (fakulta vás pak zařadí podle výsledků přijímacích zkoušek), nebo zda musíte na každý obor podat přihlášku zvlášť a zaplatit další poplatek. Někdy bývá nižší poplatek za další obory.

Je nutné vědět, zda potřebujete přiložit lékařské potvrzení (např. logopedické a foniatrické vyšetření na pedagogické obory nebo potvrzení praktického lékaře na sportovní či vojenské obory nebo obor hotelnictví či lázeňství a turismus). Ke specialistům je třeba se včas objednat. Na některé fakulty, zejména pokud podáváte přihlášku elektronicky, stačí donést potvrzení lékaře až na přijímací zkoušky nebo k zápisu (viz webové stránky VŠ).

Před odesláním přihlášky musíte zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz webové stránky škol). Můžete ho zaplatit poštovní poukázkou typu A na poště nebo převodem z účtu dle pokynů fakulty. Ústřižek o zaplacení (originál) je nutné nalepit nebo připevnit na papírovou přihlášku do levého rohu. Pokud podáváte elektronickou přihlášku, je obvykle nutné ho poslat poštou s dalšími údaji na vytištěném formuláři dané fakulty. Pokud platíte převodem z účtu, některým fakultám nestačí jen doklad ze sběrného boxu. Jiné fakulty zase vyžadují jen elektronickou přihlášku a poplatek za přijímací řízení jen převodem z účtu. Nemusíte pak nic dalšího odesílat (kontrola dokladů a dokumentů proběhne až u přijímacích zkoušek).

Přihlášku si několikrát překontrolujte. Pokud ji posíláte na fakultu, vždy doporučeně (máte tak doklad o odeslání v případě nějakých problémů). Můžete ji také zanést osobně, nechte si ale vystavit doklad o odevzdání. Nechte si také kopie ústřižků o zaplacení poplatků za přijímací řízení (pro případ nějakých problémů s nedoručením platby). Správnost údajů o prospěchu vám musí potvrdit střední škola. Obraťte se na svého třídního učitele (případně zastupujícího třídního, VP nebo zástupce ředitele) a pak na paní Sysalovou v knihovně.

Ověřené kopie různých certifikátů nebo jiných zkoušek, za které škola připisuje bonusové body, obvykle stačí přinést k přijímacím zkouškám společně s ověřenou kopií maturitního vysvědčení. K ústním přijímacím zkouškám, pokud je škola vyžaduje, si můžete připravit váš strukturovaný životopis a seznam literatury, který si můžete namnožit ve větším počtu a předložit ho každému členu komise, čímž můžete udělat dobrý dojem a ovlivnit výběr otázek na základě vašich podkladů.

Některé fakulty přijímají bez přijímacích zkoušek ty studenty, kteří mají celkový prospěch nebo prospěch profilových předmětů do určité stanovené výše (viz webové stránky VŠ), a proto zároveň s přihláškou vyžadují zaslání ověřených kopií vysvědčení (nutno ověřit obě strany vysvědčení).

Fakulty nemusí akceptovat přihlášky, které jsou neúplné nebo nejsou vyplněny zcela správně a podle daných pokynů.

Rozhodnutí o přijetí na VŠ musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Pokud budete vědět, že v době, kdy můžete očekávat vyjádření školy o vašem přijetí či nepřijetí, budete mimo domov a budete chtít, aby vám dopis převzal někdo jiný, musíte mu předem vyřídit speciální průkaz, aby vám mohl dopis na poště převzít. Písemná plná moc nestačí. Informujte se na poště.

Nezapomeňte přihlášku podepsat.

2. Vyplňování elektronické přihlášky

Některé fakulty vyžadují pouze tuto formu (zjistěte na stránkách fakulty viz podmínky přijímacího řízení). Na webových stránkách fakulty si najděte odkaz přihláška a pak postupujte podle daných pokynů. Obvykle zde najdete i podrobnější instrukce k vyplnění jednotlivých položek přihlášky, které si přečtěte ještě před tím než začnete vyplňovat elektronickou přihlášku. Přihlášku vyplňujte u počítače, u kterého máte k dispozici i tiskárnu. Po zadání vašich údajů si budete muset vytisknout zkrácenou tištěnou verzi přihlášky, kterou pak doplníte, dáte potvrdit škole a pak ho s dalšími požadovanými přílohami pošlete poštou na požadovanou adresu školy.

Poznamenejte si kód, pod kterým jste registrováni na přihlášce. Veškeré další informace si budete vyhledávat pod tímto kódem (např. informace, zda byla vaše platba za poplatek na přijímací řízení přijata, výsledky přijímacího řízení apod.). Také tento kód někdy vypisujete jako specifický symbol (dle požadavků fakulty) při vyplňování složenky při placení manipulačního poplatku.

Údaje o naší škole, které potřebujete k vyplnění, najdete na svém vysvědčení. Každý obor má jiné údaje.

IZO: 000602086
KKOV: pro 4. ročník 2018/2019
obor Obchodní akademie (denní i dálkové studium): KKOV 63-41-M/02

obor Ekonomické lyceum: KKOV 78-42-M/02

obor Veřejnosprávní činnost: KKOV 68-43-M/01

Dávejte si pozor na překlepy. Průběžně pečlivě kontrolujte.

Musíte také zaplatit manipulační poplatek za přijímací řízení, který je obvykle nižší než u tištěné přihlášky SEVT (originál ústřižku složenky o zaplacení pak obvykle posíláte poštou).

Nezapomeňte zadat e-mail – většina fakult zasílá informace o stavu přihlášky, ale také informace o přijímacích zkouškách touto formou. Také pokud budete přijati, můžete obdržet některé další důležité informace (např. o zaplacení poplatku za koleje) během prázdnin pouze elektronicky.

Je nutné si pečlivě přečíst všechny informace k vyplnění – každá škola nebo fakulta požadují k zaslání různé věci (týká se složenky, příloh k přihlášce apod.).

Pokud vyplňujete kód pro obor nebo rodné číslo, většinou ho musíte zadat bez pomlček nebo lomítek, jinak ho program nepřijme.

Většinou chce fakulta znát stupeň vašeho předchozího vzdělání, který se očekává po ukončení střední školy, kterou teď studujete. Obvykle vám program nabídne výčet druhů předchozího vzdělání. Po úspěšném absolvování naší školy získáte střední vzdělání s maturitní zkouškou, nazývané také úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení). Případně zadejte v programu jen úplné střední vzdělání, pokud úplné střední odborné vzdělání není v nabídce. Pozor! Střední vzdělání bez výučního listu je určeno pro absolventy učilišť.
Pokud fakulta vyžaduje údaje o vašem prospěchu, musíte opsat názvy předmětů a známky, které jste z nich obdrželi, podle vašich vysvědčení z jednotlivých ročníků. Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících udejte s platností na 2 desetinná místa. Obvykle požadují známky na vysvědčení z druhého pololetí 1.- 3. ročníku a z prvního pololetí ve čtvrtém ročníku. Prospěch z maturitního vysvědčení zatím neuvádíte, pokud jste ještě nematurovali. Správnost údajů o prospěchu vám musí potvrdit škola. Obraťte se na svého třídního učitele (případně zastupujícího třídního, VP nebo zástupce ředitele) a pak na paní Sysalovou v knihovně.

Nalepte nebo připevněte originál dokladu o zaplacení manipulačního poplatku, přidejte další přílohy, které fakulta požaduje (např. váš životopis, lékařské potvrzení, seznam přečtené odborné literatury apod.) a zašlete na požadovanou adresu (obvykle adresa fakulty, na kterou se hlásíte).

Pokud jste již přihlášku potvrdili a při vyplňování tištěného materiálu jste udělali chybu, ne vždy vám daný program umožní vrátit se a chybu opravit. Budete se muset znovu přihlásit pod jiným kódem. Pokud jste již však zaplatili manipulační poplatek na daný kód, budete se muset zeptat přímo na fakultě na studijním oddělení, jak dále postupovat.
Pokud si nevíte rady, můžete se obrátit na výchovné poradkyně ve škole.   

3. Vyplňování tištěné přihlášky (tiskopis SEVT)

Ověřte si, zda vámi vybraná škola bude akceptovat papírové přihlášky (většina fakult chce pouze elektronické přihlášky, které jsou i pro vás výhodnější). Tiskopis si můžete zakoupit v prodejně SEVT (Denisova 1, Moravská Ostrava, otevřeno Po-Pá od 8:00 do 17:00 hodin). Také si můžete objednat jeho doručení za poplatek asi okolo 20 Kč (např.: www.kampomaturite.cz) nebo si ho stáhnout z Internetu (webové stránky fakult nebo www.kampomaturite.cz), vytisknout a vyplnit ho (nutno dodržet formát A3). Pokud to škola nevylučuje ve svých podmínkách, měla by platit i černobílá forma tiskopisu. Musíte si to ověřit.
Dodržujte pokyny pro vyplňování uvedené na tiskopisu. Přihlášku vyplňujte čitelně hůlkovým písmem nebo na stroji. Před odesláním ji pečlivě zkontrolujte. Neměly by zde být žádné škrtance nebo přepisování. Raději si ji napřed vyplňte nanečisto na pomocný papír. Dejte pozor na gramatické chyby.

Do levého rohu nalepte originál ústřižku poukázky o zaplacení manipulačního poplatku za přijímací řízení (nechte si kopii pro případné problémy s nedoručením platby).

Pokud fakulta vyžaduje přijímací zkoušky v cizím jazyce pro vámi zvolený obor, uvedete vpravo nahoře jazyk, který si zvolíte a který nabízí také fakulta. Doporučuji zvolit váš první cizí jazyk. Údaje o naší škole, které potřebujete k vyplnění, najdete na svém vysvědčení. Každý obor má jiné údaje.

 IZO: 000602086
KKOV a JKOV pro 4. ročník 2018/2019:
obor Obchodní akademie (denní i dálkové studium) KKOV 63-41-M/02

obor Ekonomické lyceum: KKOV 78-42-M/02

obor Veřejnosprávní činnost: KKOV 68-43-M/01

Datum narození vyplňujte takto: např. 9.3.1985 jako 09, 03, 85. Adresu trvalého bydliště podle občanského průkazu, kontaktní adresa je adresa, na kterou chcete dostávat veškeré písemnosti zasílané fakultou. Potvrzení lékaře vyžadují jen některé fakulty (viz jejich webové stránky).


Do přihlášky musíte opsat názvy předmětů a známky, které jste z nich obdrželi, podle vašich vysvědčení z jednotlivých ročníků. Průměrný prospěch v jednotlivých ročnících udejte s platností na 2 desetinná místa. Prospěch z maturitního vysvědčení zatím neuvádíte, pokud jste ještě nematurovali. Průměrný prospěch ze všech předmětů za všechny ročníky vypočítáte ze všech uvedených známek. Správnost údajů o prospěchu potvrzuje škola. Obraťte se na svého třídního učitele (případně zastupujícího třídního, VP nebo zástupce ředitele) a pak na paní Sysalovou v knihovně.

Do přihlášky také uveďte vaše úspěchy v různých soutěžích, důležité zájmové aktivity, certifikáty, praxi, úspěšné seminární práce apod., které se vážou k vašemu zvolenému oboru. Pokud škola nepořádá ústní kolo přijímacích zkoušek nebo nenabízí žádné bonusové body, není nutné tuto část přihlášky vyplňovat. Je-li tomu naopak, pak tyto informace mohou rozhodnout o vašem přijetí. Někdy fakulta požaduje již při odeslání přihlášky přiložit např. ověřené kopie certifikátů, potvrzení a hodnocení vaší praxe (např. práce s dětmi v různých kroužcích, publikace v novinách nebo časopisech apod.) nebo ověřené kopie vysvědčení z jednotlivých ročníků (nutno ověřit obě strany).

Zdroje:

https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/jak-vyplnit-prihlasku-na-vs-vos

Aktualizováno 20. 1. 2019, Mgr. Hana Skalská

Pin It