eskola600-klik

Spolupráce s regionálními vysokými školami

Obchodní akademie a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory dlouhodobě naplňuje jeden ze svých strategických cílů, kterým je vytvořená a funkční spolupráce s regionálními vysokými školami. Efektivní forma spolupráce s vysokými školami vychází z cílů stanovených v rámci Školního akčního plánu pro léta 2017-2019, který škola v roce 2017 zpracovala. Spolupráce s VŠ je tak v přímé návaznosti na tento Školní akční plán a současně vychází z dokumentu Strategie a koncepce rozvoje školy pro léta 2016-2020. Samotnou spolupráci s vysokými školami lze tematicky rozdělit do několika oblastí.

 

Pedagogická a tvůrčí spolupráce – např. zvané přednášky zástupců vysokých škol, účast v odborných komisích a porotách soutěží či veletrhů, příprava a recenze studijních materiálů. Dále se jedná o spolupráci v oblasti rozvoji naší školy – účast zástupců vysokých škol ve Školské radě OA a VOŠS či zapojení do rozvojových projektů, v tomto má naše škola výraznou konkurenční výhodu. Specifická pozornost je pak věnována posilování prostupnosti nabízených studijních oborů školy směrem k dalšímu vysokoškolskému studiu našich absolventů. Prostupnost je jedním z kritérií volby studijních oborů, a proto se na tuto problematiku dlouhodobě soustřeďujeme.

Absolvent střední odborné ekonomické školy má samozřejmě nejblíže k vysoké škole ekonomického zaměření, proto v této části prezentujeme vysoké školy poskytující vzdělání převážně v ekonomických disciplínách. V této souvislosti je možné vyzdvihnout následující rozvojové projekty, které byly v součinnosti s vybranými vysokými školami realizovány.

S Ekonomickou fakultou VŠB – TU Ostrava naše škola obstarávala projekt Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti, v rámci kterého vznikly e-learningové kurzy posilující prostupnost, jednalo se např. o kurzy Základy ekonomie či Ekonomické propočty.

Dalším projektem, tentokrát ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné Slezskou univerzitou v Opavě, bylo vytvoření studijních opor a realizace odborných školení pro naše pedagogy pod názvem Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího studijního programu Ekonomika a management.

 Naše škola bude i nadále vyvíjet úsilí k vytváření prostoru pro spolupráci s vysokými školami. Stále existují oblasti, ve kterých je co zlepšovat a posouvat školu směrem k efektivnější formě prostupnosti, která bude oboustranně smysluplná a především přínosná.

 

Zde můžete najít materiály vysokých škol, které se na OA prezentovaly v rámci Profesního dne, který má za cíl žákům usnadnit výběr vysoké školy a příslušného studijního programu.

 

Gaudeamus 2017-2018
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ostravská univerzita
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita
Ekonomická fakulta - Vysoká škola báňská
Ekonomická fakulta II - Vysoká škola báňská
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě - Slezská univerzita
Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita

Pin It